మురికి నీళ్ళు కాళ్ళ మీద పోసుకుంటే పుట్టింటి అరిష్టమా? ఎందుకు?

ఇది ఆధునిక యుగం అనే పేరిట శతాబ్దాల తరబడి వారసత్వంగా వస్తున్న ఆచార సంప్రదాయాలను తప్పుబడుతూ ఉంటారు చాలామంది. అయితే ఇలాంటి ఆచార సంప్రదాయాల విషయంలో కాస్త

Read more