మురికి నీళ్ళు కాళ్ళ మీద పోసుకుంటే పుట్టింటి అరిష్టమా? ఎందుకు?

ఇది ఆధునిక యుగం అనే పేరిట శతాబ్దాల తరబడి వారసత్వంగా వస్తున్న ఆచార సంప్రదాయాలను తప్పుబడుతూ ఉంటారు చాలామంది. అయితే ఇలాంటి ఆచార సంప్రదాయాల విషయంలో కాస్త

Read more
error: Content is protected !!