తనకు ఉన్న లోపాన్ని బయటపెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్…అది ఏమిటో తెలుసా?

ఎంత పెద్ద స్టార్ అయితేనే అందరికి ఎదో ఒక లోపం ఉంటుంది. అది పవన్ కళ్యాణ్ కి కూడా ఉంది. దాన్ని అయన దాచుకోకుండా బహిరంగంగా చెప్పేసారు.

Read more