నెమలి పించం ఇంటిలో ఉండవచ్చా…. ఉంటే ఈ విషయం తెలుసుకోకపోతే నష్టపోతారు

నెమలి భారత దేశ జాతీయ పక్షి. నెమలిని చూడంగానే మనకు వాటి అందమయిన ఈకలు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. ఇటువంటి పొడావాటి ఈకలు నెమలికి మాత్రమే ఉంటాయి. నెమలి

Read more