“యోగ” అంటే ఒక పరిపూర్ణత్వం..

సంస్కృత పదం “యుజ్ ” ఉచ్ఛారణలో “యోగ” గా పరిణామక్రమం చెందింది. సంస్కృతం లో “యుజ్” అంటే ఏకం కావడం అలాగే జోడింపబడడం అని అర్ధం. శారీరక

Read more