కలబంద జుట్టు సమస్యలకు ఎలా పరిష్కారం చూపుతుందో తెలుసా ?

1. జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది కలబంద చర్మం కోసమే కాకుండా జుట్టు కోసం కూడా అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కలబంద జెల్ ని జుట్టుకు రాస్తే జుట్టు

Read more