ప్రతి ఇంటిలో ఉండే ఈ మొక్క గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

నందివర్ధనం మొక్క సాధారణంగా ప్రతి ఇంటిలోనూ ఉంటుంది. ఈ నందివర్ధనం పువ్వులను ఎక్కువగా పూజకు వాడుతూ ఉంటాం. ఈ పూవులను చెట్టు నుంచి కోసిన తర్వాత కూడా

Read more