తరచూ ముక్కు నుండి రక్తం వస్తుందా…ఉల్లితో ఇలా చేస్తే సరి

Nose bleeding : ముక్కు నుండి రక్తం కారటం అనేది ఈ వేసవికాలంలో చాలా మందిలో కనిపిస్తుంది. ఈ సమస్య రాగానే అసలు కంగారూ పడవలసిన అవసరం

Read more