వినాయకచవితి రోజు పాలవెల్లికి ఏ పండ్లను కట్టాలి… ఆ పండ్లను ఏమి చేయాలో…?

vinayaka chavithi palavelli : వినాయకచవితి రోజు వినాయకుడికి పూజ చేసుకుంటే విఘ్నాలు ఏమి రాకుండా ఉంటాయని అందరి నమ్మకం.అందుకే చదువుకొనే పిల్లలు,వ్యాపారం సహజ ప్రతి ఒక్కరు

Read more

వినాయకచవితి రోజు పాలవెల్లికి ఏ పండ్లను కట్టాలి… ఆ పండ్లను ఏమి చేయాలో తెలుసుకోండి

రేపు వినాయకచవితి రోజు వినాయకుడికి పూజ చేసుకుంటే విఘ్నాలు ఏమి రాకుండా ఉంటాయని అందరి నమ్మకం. అందుకే చదువుకొనే పిల్లలు,వ్యాపారం సహజ ప్రతి ఒక్కరు ఈ వినాయకచవితి

Read more