సెప్టెంబర్ 9 న పొలాల అమావాస్య రోజు సంతానం లేని వారు ఇలా చేస్తే సంతానం కలుగుతుంది… పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు

దీనిని శ్రావణ మాసంలోని బహుళ పక్ష అమవాస్యనాడు ఆచరిస్తారు. ఈ అమవాస్యకు ‘పోలామావాస్య‘ అనిపిలుస్తారు. దీనికే ‘పోలాల అమవాస్య, పోలాంబవ్రతం’ వంటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ

Read more