పుచ్చకాయ కొయ్యకుండానే ఎర్రగా ఉందో లేదో గుర్తించడం ఎలా?

ఒకప్పుడు పుచ్చకాయ అంటే వేసవిలో మాత్రమే దొరికేవి. కానీ ప్రస్తుతం అన్ని సీజన్స్ లోను పుచ్చకాయలు దొరుకుతున్నాయి. అయితే వేసవిలో లభించే పుచ్చకాయలకే రుచి,నాణ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది.పుచ్చకాయ

Read more