గంధంలో ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో తెలుసా?

పూజలలో, శుభకార్యాలలో గంధం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. చందనం భోగ ప్రదమూ, శుభప్రదమూ, ఆరోగ్య ప్రదమూ, ఆహ్లాదకరమూ, అధ్యాత్మికమూ కూడా. ఎవరినైనా గౌరవించటానికి గంధం రాయటం మన సంప్రదాయంలో

Read more