కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా నయం కాని రోగాలను చాలా తేలికగా మాయం చేస్తుంది

కుకుర్బిటేసి కుటుంబానికి చెందిన బూడిద గుమ్మడి శాస్త్రీయ నామం బెనిన్ కాసా హిస్పీడ. బూడిద గుమ్మడి బూడిద రంగులో ఉండి ముట్టుకుంటే బూడిదగా పొడి రూపంలో రాలుతూ

Read more