మేకప్‌ ఉన్న గురువులు గురించి తెలుసుకుందామా…???

మేకప్‌ లేని గురువులు బడిలో ఉంటారు.మేకప్‌ ఉన్న గురువులు సినిమాల్లో ఉంటారు.కాని వారి పాఠాల్లో తేడా ఉండదు.వారి ఆదర్శాల్లో తేడా ఉండదు.వారు చూపించే మంచి మార్గంలో తేడా

Read more