యూరిన్ కి వెళ్లకుండా ఎక్కువసేపు ఆపుకుంటే ఏమవుతుంది?

సరైన సమయానికి మూత్రవిసర్జన (యూరినేషన్) చేయకుండా అలాగే బిగపట్టుకొని వుంటారు.. ఇది కొందరికి అలవాటుగా మారిపోతుంది. ఇంకొందరు జర్నీ చేసేటప్పుడు, ఏదైనా ముఖ్యమైన మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు,

Read more