కండరాల తిమ్మిర్లు,నొప్పులు, మజిల్ క్రాంప్స్ ని తగ్గించే ఆకు…అందరికీ తెలిసిన మొక్కే…అసలు నమ్మలేరు

Muscle cramps :ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ దాదాపుగా పారిజాతం మొక్కను ఇంటిలో పెంచుకుంటున్నారు. పారిజాతం పూలను దేవుని పూజకు వాడుతూ ఉంటారు. పారిజాతం ఆకు,పువ్వు,వేరు,కాండం

Read more