పొట్లకాయ, గుడ్డు కలిపి వండితే ప్రమాదమా…దీనిలో నిజం ఎంత..?

Snake gourd and egg : పొట్లకాయ, గుడ్డు కలిపి వండేవారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అలా వండితే ప్రమాదమని చాలా మంది అనుకుంటారు. అందుకే

Read more