చెరుకు రసం కొందరు తాగకూడదు.. ఎవరు, ఎందుకో తెలుసా?

చెరుకులో కూడా రకాలున్నాయి. వీటిలో తెల్ల చెరుకు, నల్ల చెరుకు, ఎర్ర చెరుకు అనేవి ప్రధానమైనవి. ఐతే అన్ని రకాల చెరుకు గుణాలు దాదాపు ఒక్కటే. చెరుకు

Read more