3 రోజులు వాడితే చాలు ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Yellow Teeth Home Remedies : పళ్ళు తెల్లగా అందంగా మెరుస్తూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. చాలా. మంది పళ్ళు గార పట్టి పసుపు రంగులో మారి ఉంటాయి.

Read more

3 రోజులు వాడితే చాలు ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Yellow Teeth home remedies : పళ్ళు తెల్లగా ఉంటేనే ముఖానికి అందం. అందువల్ల మనలో చాలా మంది గార పట్టిన ,పసుపు రంగులోకి మారిన పళ్లను

Read more

ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా 5 నిమిషాల్లో తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Yellow Teeth Home Remedies : కొంత మంది దంతాలు ఎంత శుభ్రం చేసిన సరే పసుపు రంగులోకి మారతాయి. అలాగే గార పడుతూ ఉంటాయి. ఈ

Read more

ఒక్క నిమిషంలో పసుపు రంగులోకి మారిన దంతాలు తెల్లగా మారాలంటే…

ఎంత అందంగా ఉండీ, చక్కటి పలువరస ఉండీ, హాయిగా నవ్వగలిగి ఉండీ ఏం లాభం? దంతాలు ప‌చ్చ‌గా, గార ప‌ట్టి ఉంటే ఆ అందం మొత్తం వృధాగా

Read more

ఈ ఒక్క చిట్కాను పాటిస్తే చాలు 3 రోజుల్లో గార పట్టిన దంతాలు తెల్లగా మెరిసిపోతాయి

Shiny teeth Home Remedies : దంతాలు తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ చాలా మంది దంతాలు పసుపు రంగులో గార పట్టి

Read more

ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా 5 నిమిషాల్లో తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

How to whiten teeth at home : పళ్ళు అందంగా మెరిసేలా ఉండాలంటే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళి ట్రీట్ మెంట్ చేయించుకోవలసిన అవసరం లేదు. మన

Read more

ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా 5 నిమిషాల్లో తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Yellow Teeth Home Remedies : కొంత మంది దంతాలు ఎంత శుభ్రం చేసిన సరే పసుపు రంగులోకి మారతాయి. అలాగే గార పడుతూ ఉంటాయి. ఈ

Read more

ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా 5 నిమిషాల్లో తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Yellow Teeth home remedies : పళ్ళు తెల్లగా ఉంటేనే ముఖానికి అందం. అందువల్ల మనలో చాలా మంది గార పట్టిన ,పసుపు రంగులోకి మారిన పళ్లను

Read more

ఎంతటి గార పట్టిన పసుపు పళ్ళు అయినా 5 నిమిషాల్లో తెల్లగా ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Yellow Teeth home remedies : పళ్ళు తెల్లగా ఉంటేనే ముఖానికి అందం. అందువల్ల మనలో చాలా మంది గార పట్టిన ,పసుపు రంగులోకి మారిన పళ్లను

Read more

ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లో ఎంతటి పసుపు రంగు ,గార పట్టిన పళ్ళు అయినా తెల్లగా మెరుస్తాయి

Yellow Teeth Tips : పళ్ళు తెల్లగా మెరుస్తూ ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అలా కోరుకోవటం సహజమే. కొంతమందికి పళ్లను ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకున్న పంటి

Read more