నవగ్రహాలలో ఒక్కో గ్రహానికి ఎన్ని ప్రదక్షిణాలు చేయాలి…ఎలాంటి ఫలితం…?

Navagraha pradakshina In telugu :నవగ్రహాలలో ఒక్కో గ్రహానికి ఎన్ని ప్రదక్షిణాలు చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఒకప్పుడు కొన్ని ఆలయాల్లోని నవగ్రహాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని ఆలయాల్లో

Read more

నవగ్రహల శాంతికి పూజించాల్సిన మొక్కలు

1. కేతు గ్రహమునకు సంబందించిన ధర్భ మొక్కలను నాటడము పూజించడము 2. రాహు గ్రహమునకు సంబందించిన గరిక మొక్కలను నాటడము పూజించడము. 3. శని గ్రహమునకు సంబందించిన

Read more