నవగ్రహాలలో ఒక్కో గ్రహానికి ఎన్ని ప్రదక్షిణాలు చేయాలి…ఎలాంటి ఫలితం…?

Navagraha pradakshina :ఒకప్పుడు కొన్ని ఆలయాల్లోని నవగ్రహాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని ఆలయాల్లో నవగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసున్నారు. ఎందుకంటే నవగ్రహాలను పూజించే వారి సంఖ్య కూడా

Read more

నవగ్రహల శాంతికి పూజించాల్సిన మొక్కలు

1. కేతు గ్రహమునకు సంబందించిన ధర్భ మొక్కలను నాటడము పూజించడము 2. రాహు గ్రహమునకు సంబందించిన గరిక మొక్కలను నాటడము పూజించడము. 3. శని గ్రహమునకు సంబందించిన

Read more