ఇడ్లీ పిండి త్వరగా పులవాలని వంట సోడా కలుపుతున్నారా..అయితే జాగ్రత్త…?

Adding Baking Soda: దోశ, ఇడ్లీ పిండి తొందరగా పులిసేలా చేయటానికి మనలో చాలామంది బేకింగ్ సోడా లేదా వంట సోడా వేస్తూ ఉంటారు. ఇలా సోడా

Read more